AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Hoewel Sitefirma zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie die op de site www.Sitefirma.be (de « Site ») wordt aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg omtrent de juistheid of de opvolging van deze informatie. Sitefirma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tikfout of enige andere fout of omissie die invloed heeft op de inhoud van de Site. In de hypothese dat informatie over een product, zoals de prijs van dat product, op de Site om welke reden dan ook verkeerd zou zijn weergegeven, houdt Sitefirma zich het recht voor een bestelling van dergelijk product te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een bevestiging of de prijs van het product al dan niet werd gedebiteerd via een kredietkaart. In geen geval zal Sitefirma en diens leveranciers indirecte schade vergoeden, hieronder begrepen, financiële of handelsschade, verlies van gegevens, gederfde winst, misgelopen besparingen, vertraging van de activiteit, en dit zelfs wanneer Sitefirma werd op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

INHOUD EN PRESENTATIE VAN DE SITE

Deze Site is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Een aantal op deze Site gebruikte logos, tekeningen, beelden en geluiden worden door het auteursrecht beschermd.

DOCUMENTEN

Sitefirma staat het gebruik toe van de op deze Site ter beschikking gestelde documenten, zoals persartikelen en andere publicaties, voor zover (1) de verwijzing naar de auteursrechten verschijnt op alle kopieën die ervan worden gemaakt en dat (2) deze documenten enkel worden gebruikt voor informatieve doeleinden of voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elk commercieel doeleinde, en dat zij niet in de media verspreid worden of op enigerlei informatica systeem worden geplaatst en (3) geen enkel wijziging wordt aangebracht aan deze documenten. Ieder gebruik dat ingaat tegen deze voorwaarden is uitdrukkelijk verboden. De elementen die bijdragen tot de presentatie en opbouw van de Site worden niet als « documenten » beschouwd.

Sitefirma en/of diens leveranciers geven geen waarborgen betreffende de juistheid van de informatie die in de documenten of in de bijhorende grafieken vervat zit en die zijn opgenomen op de Site voor welk doeleinde ook. Alle documenten kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Sitefirma en/of diens leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze documenten.

SOFTWARE

Iedere software (« Software ») die kan worden gedownload van de Site is een creatie van Sitefirma en/of diens leveranciers waarvan het gebruik, naargelang het geval, onderworpen is aan voorwaarden opgenomen in een gebruikslicentie (« Gebruikslicentie ») meegeleverd met de Software. In dergelijk geval, zal het installatieproces van de Software een voorafgaande fase kennen die bestaat in de goedkeuring door de gebruiker van de bepalingen van de Gebruikslicentie. De Software kan enkel worden gedownload om te worden gebruikt in overeenstemming met de Gebruikslicentie. Iedere reproductie, verspreiding of gebruik van de Software die niet conform is aan de Gebruikslicentie is uitdrukkelijk verboden.

Onder meer is iedere kopie of om het even welke reproductie van de Software op een andere server of enige andere drager uitdrukkelijk verboden. De enige waarborgen die Sitefirma ten aanzien van de Software geeft, naargelang het geval, zijn deze die vervat zitten in de Gebruikslicentie. Tenzij de Gebruikslicentie anders bepaalt geeft Sitefirma geen enkele waarborg, uitdrukkelijk noch impliciet, op de Software, onder meer wat betreft de geschiktheid van de Software voor de behoeften van de gebruiker.

MERKEN EN HANDELSNAMEN

Microsoft, Windows, Windows NT, SQL Server, Office en BackOffice zijn gedeponeerde merken van Microsoft Corporation. Intel en Pentium zijn gedeponeerde merken van Intel Corporation.

De andere productnamen of vennootschapsnamen vermeld op de Site kunnen ook juridisch beschermd zijn.

HYPERLINKS NAAR SITES VAN DERDEN

De sites naar waar hyperlinks worden gelegd worden niet gecontroleerd door Sitefirma en Sitefirma kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites of voor de hyperlinks die deze site naar andere sites legt. De aanwezigheid van een hyperlink naar sites van derden door Sitefirma impliceert geen enkele goedkeuring of kwaliteitsgarantie.

PROMOTIES

Alle promoties die op de Site worden aangeboden worden voorgesteld onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en de aanvulling van de voorraad. Alle aangeboden promoties kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd of ingetrokken zonder voorafgaande verwittiging.

PRIVACY

Sitefirma is van oordeel dat een verantwoorde verwerking van persoonsgegevens van de internetgebruiker een essentiële voorwaarde is voor de expansie van het Internet in commerciële activiteiten.

Sitefirma verbindt er zich toe de bepalingen te respecteren van de Belgische wet van 8 december1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december1998.

U kan de Site bezoeken zonder, in principe, ook maar één persoonsgegeven dat u betreft te leveren. Om bepaalde diensten die op de Site worden aangeboden te kunnen leveren, moet Sitefirma kunnen beschikken over sommige van uw gegevens zoals uw naam, uw privé- of professioneel adres en uw e-mail adres. Dit is onder meer het geval wanneer u zich wenst te abonneren op de @News om geïnformeerd te blijven over onze « événementen » of wanneer u een curriculum vitae wenst over te maken.

Sitefirma treedt op als verantwoordelijk van de verwerking van de persoonsgegevens die via deze Site worden verzameld. Persoonsgegevens van internetgebruikers die via de Site zijn verzameld kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden evenals commerciële doeleinden, voor de mededeling van informatie omtrent producten en diensten van derden. U kan, via een eenvoudige e-mail of elk ander communicatiemiddel aan Sitefirma vragen deze informatie niet langer te ontvangen. De informatie die in de curriculum vitae vervat zitten en aan Sitefirma werden verzonden zullen worden gebruikt voor recruteringsdoeleinden.

Sitefirma maakt gebruik van « cookies » of andere technologieën op sommige webpagina’s van de Site, en dit om de dienstverlening te verbeteren. « Cookies » zijn kleine elektronische bestanden die op de harddisk van de PC van de internetgebruiker worden geplaatst om Sitefirma toe te laten latere bezoeken van de Site door die internetgebruiker van op die PC makkelijker te doen verlopen. U kan uw webbrowser zo instellen dat hij u over de ontvangst van een « cookie » informeert of u de mogelijkheid biedt de installatie van een « cookie » op uw harddisk te weigeren. Weet echter dat wanneer u meerdere malen de installatie van « cookies » weigert, sommige webpagina’s van de Site zich mogelijks niet correct zullen openen of zelfs ontoegankelijk zullen zijn.

In geen enkel geval zullen de persoonsgegevens die via de Site door Sitefirma worden verzameld meegedeeld worden aan derden, met uitzondering van de eventuele verwerker.

VRIJWARING VAN DE RECHTEN VAN SITEFIRMA

Sitefirma zal haar rechten vrijwaren via alle wettelijke middelen waarover zij kan beschikken en zal niet aarzelen schadevergoeding te vorderen voor iedere schade die voortvloeit uit een inbreuk op deze voorwaarden.

OFFERTE

Tenzij de offerte anders vermeldt, is de offerte opgemaakt door Sitefirma gedurende 21 kalenderdagen geldig. Offertes en aanbiedingen dienen verplicht in hun geheel te worden
beschouwd. Sitefirma kan niet verplicht worden tot het uitvoeren van een gedeelte ervan tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Een door de opdrachtgever ondertekende offerte, orderbevestiging of bestelbon maakt een bindende overeenkomst uit.

PERSOONLIJKE TRAINING

Wanneer dit zo overeengekomen is, heeft de opdrachtgever recht op een training door (een aangestelde van) Sitefirma, gedurende een tweetal uur, waarin uitleg gegeven wordt door de trainer over alle aspecten die werden voorzien in de website en een workshop
waarin de websitebeheerder zelf aan de slag gaat met de website en inhoud plaatst onder begeleiding van de trainer. Deze training dient te worden ingepland binnen de 20 werkdagen
na de levering van de website. Het is de opdrachtgever die hiertoe het concrete initiatief dient te nemen om een afspraak te maken.

FACTURATIE & BETALING

De gepresteerde uren worden normaliter maandelijks gefactureerd met een betalingstermijn van 15 dagen. Tenzij anders overeengekomen.

Indien om eender welke reden de werkelijke gepresteerde uren hoger uitvallen dan de afgesproken uren dan zal Sitefirma zich het recht voorbehouden deze verder door factureren aan de afgesproken tarieven per profiel of per taak tenzij anders overeengekomen.